Якщо точки А і В сполучити прямою лінією, то утвориться відрізок, де А і В – кінці цього відрізка. Кінці відрізка підписують двома великими латинськими буквами.

Dacă punctele A și B sunt unite cu o linie dreaptă, atunci se formează un segment, pentru care A și B reprezintă extremitățile lui. Extremitățile segmentului se notează cu două litere latine majuscule, atribuindu-i-se astfel un nume.

Приклад застосування терміна в українській мові

Щоб виміряти відрізок за допомогою лінійки з поділками, треба один кінець відрізка (лівий) сумістити з поділкою, яка позначена числом 0.