Нері́вність зі змі́нною – це два вирази зі змінними, між якими стоїть один зі знаків нерівності.

Inegalitatea cu o variabilă reprezintă două expresii cu variabile, între care există unul dintre semnele inegalității.

Приклад застосування терміна в українській мові

Окрім числових нерівностей, існують нерівності зі змінними.