Дíлення – це дія, за допомогою якої знаходять один із множників за відомими добутком та другим множником.

Dzielenie – działanie, za pomocą którego obliczamy wartość jednego z czynników, znając wartość iloczynu i drugiego czynnika.

Приклад застосування терміна в українській мові

При діленні натурального числа на рівне йому число отримаємо одиницю (а:а=1).