Нері́вність зі змі́нною – це два вирази зі змінними, між якими стоїть один зі знаків нерівності.

Nierówność ze zmienną – dwa wyrażenia ze zmiennymi, między którymi znajduje się jeden ze znaków nierówności.

Приклад застосування терміна в українській мові

Окрім числових нерівностей, існують нерівності зі змінними.