Prawo łączności mnożenia: aby iloczyn dwóch liczb pomnożyć przez dowolną liczbę, można mnożną (pierwszy czynnik) pomnożyć przez tę liczbę i wynik pomnożyć przez mnożnik (drugi czynnik). Iloczyn nie zmieni się, jeżeli dowolną grupę czynników, które stoją obok siebie, zamienimy ich iloczynem.

Сполу́чний зако́н мно́ження: щоб добуток двох чисел помножити на деяке число, можна перший множник помножити на дане число і результат помножити на другий множник.

Приклад застосування терміна в українській мові

Яке твердження називають сполучним законом множення?