Prawo rozdzielności dzielenia względem dodawania: aby podzielić sumę przez liczbę inną niż zero, wystarczy każdy składnik podzielić przez tę liczbę, a potem dodać otrzymane ilorazy.

Розподі́льний зако́н ді́лення відно́сно додава́ння: щоб розділити суму на число, відмінне від нуля, потрібно кожний доданок розділити на це число, а потім додати одержані частки.

Приклад застосування терміна в українській мові

Що називають розподільним законом ділення відносно додавання?