7. ročník

Algebra Úvod do algebry. Lineárna rovnica s jednou premennou Celistvé výrazy Funkcie Sústava lineárnych rovnic s dvoma premennými Geometria Jednoduché geometrické útvary a ich vlastnosti Trojuholníky Paralelné priamky. Súčet uhlov trojuholníka Kružnica a kruh

Algebra

Úvod do algebry. Lineárna rovnica s jednou premennou

Celistvé výrazy

Funkcie

Sústava lineárnych rovnic s dvoma premennými

Geometria

Jednoduché geometrické útvary a ich vlastnosti

Trojuholníky

Paralelné priamky. Súčet uhlov trojuholníka

Kružnica a kruh