Každá úsečka má určitú dĺžku, ktorá je vyjadrená kladným číslom. Dĺžka úsečky sa rovná súčtu dĺžok častí, na ktoré je rozdelená ktorýmkoľvek (ľubovoľným) z jej bodov.

Кожний відрізок має певну довжину, що виражається додатним числом. Довжина відрізка дорівнює сумі довжин частин, на які він розбивається будь-якою його точкою.

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Накресліть пряму, позначте на ній три точки. Виміряйте довжини всіх утворених відрізків.
2. Побудуйте відрізок CD завдовжки 6 см і відрізок MN завдовжки 2 см. Побудуйте: 1) відрізок АВ, довжина якого дорівнює сумі довжин відрізків CD і MN; 2) відрізок KP, довжина якого дорівнює різниці довжин відрізків CD і MN.
3. Поясніть, що означає виміряти довжину відрізка.