Ak sú súčasne splnené podmienky x>a ( ≥ ) а x<b ( ≤ ), potom je možné namiesto dvoch nerovníc napísať jednu dvojitú nerovnosť a<x<b. Dvojitá nerovnosť sa číta od stredu: x je väčšie ako a, ale menšie ako b.

Якщо одночасно виконуються дві умови x>a ( ≥ ) та x<b ( ≤ ), тоді можна записати замість двох нерівностей одну подвійну нерівність a<x<b. Подвійна нерівність читається з середини: x більше a, але менше b.

Приклад застосування терміна в українській мові

Числа 3 і 8 називають крайніми членами подвійної нерівності, а число 6 – середнім членом подвійної нерівності.