Нері́вність зі змі́нною – це два вирази зі змінними, між якими стоїть один зі знаків нерівності.

Nerovnosť s premennou sú dva výrazy s premennými, medzi ktorými je jeden zo znakov nerovnosti.

Приклад застосування терміна в українській мові

Окрім числових нерівностей, існують нерівності зі змінними.