Розподі́льний зако́н мно́ження відно́сно відніма́ння: щоб помножити різницю двох чисел на деяке число, треба зменшуване і від’ємник помножити на це число й отримані добутки відняти.

Rozdeľovací zákon násobenia s ohľadom na odčítanie: ak chcete vynásobiť rozdiel dvoch čísel nejakým číslom, musíte odčítať a vynásobiť odčítača týmto číslom a odpočítať výsledný produkt.

Приклад застосування терміна в українській мові

Що називають розподільним законом множення відносно віднімання?