Відстань між двома точками – довжина уявного відрізка, кінцями якого є ці точки. Найкоротший шлях, яким можна дістатися з однієї точки в іншу.

Vzdialenosť medzi dvoma bodmi – dĺžka myslenej úsečky, ktorej konce sú tieto dva body. Najkratšia cesta, ako sa dostať z jedného bodu do druhého.

Приклад застосування терміна в українській мові

1. Підставивши в цей вираз довжини відрізків AC та BC, виражені через координати точок A та B, отримаємо формулу для обрахунку відстані між точками на площині.
2. Що називають відстанню між точками A і B?